Εγκύκλιος: Νομικές Υποχρεώσεις Μελών ΕΤΕΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΚ
OΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)

Έχει διαπιστωθεί ότι μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), που εμπλέκονται ως μελετητές ολόκληρου του έργου σε κατασκευαστικά έργα, ορίζουν οι ίδιοι ως συντονιστές μελέτης, πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των πιο πάνω Κανονισμών.

Η πιο πάνω παράληψη των μελών του ΕΤΕΚ αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία η οποία προνοεί ποινές για χρηματικό ποσό μέχρι ογδόντα χιλιάδες ευρώ πρόστιμο ή φυλάκιση μέχρι τέσσερα χρόνια ή και για τις δύο αυτές ποινές μαζί.

Επιπρόσθετα της υποχρέωσης του μελετητή ολόκληρου του έργου να ορίσει συντονιστή μελέτης, οι μελετητές έχουν, μεταξύ άλλων, και τις ακόλουθες υποχρεώσεις σε σχέση με τον ορισμό του συντονιστή μελέτης και του συντονιστή εκτέλεσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των πιο πάνω Κανονισμών:

Στις περιπτώσεις όπου ο συντονιστής μελέτης ορίζεται από τον κύριο του έργου (ιδιοκτήτη), ο μελετητής ολόκληρου του έργου έχει υποχρέωση να συμβουλεύει τον κύριο του έργου για τον ορισμό του συντονιστή μελέτης.

Ο μελετητής ολόκληρου του έργου και, εάν δεν υπάρχει, ο μελετητής και ο επιβλέποντας έχει υποχρέωση να συμβουλεύει τον κύριο του έργου ή τον εργολάβο ολοκλήρου του έργου τον για τον ορισμό του συντονιστή εκτέλεσης. Επίσης, ο μελετητής ενημερώνει τον κύριο του έργου σχετικά με τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι διατάξεις των εν θέματι Κανονισμών.

Ο ορισμός του συντονιστή μελέτης και συντονιστή εκτέλεσης καθώς και η ανάθεση των καθηκόντων τους πρέπει να γίνεται με γραπτή συμφωνία.

Σε περίπτωση που η κατάρτιση του σχεδίου ασφάλειας και υγείας ή/και φακέλου ασφάλειας και υγείας ή / και τα άλλα καθήκοντα του συντονιστή μελέτης ανατίθενται σε άλλα πρόσωπα, εκτός των μελετητών, αυτά πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα του συντονιστή μελέτης και να πληρούν τις απαιτήσεις του Νόμου και των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002, για τα πρόσωπα που διεξάγουν δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλους εργοδότες ή σε άλλα αυτο εργοδοτούμενα πρόσωπα.

Εγκύκλιος Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

Παράρτημα 4