Προσωπικό

Κυριακή Γρηγορίου

Διοικητική Λειτουργός
   22672866
   22674650

   admin@spolmik.org

Ελένη Ερωτοκρίτου

Γραμματειακή Λειτουργός
   22672866
   22674650

   info@spolmik.org

Χρυσοί Χορηγοί 31ης Γενικής (Εκλογικής) Συνέλευσης ΣΠΟΛΜΗΚ

Χορηγοί - Συνέδριο Σκυροδέματος

Χρυσοί Χορηγοί 30ης Γενικής Συνέλευσης ΣΠΟΛΜΗΚ

Χορηγοί - 8ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά έργα

Back to Top