Δημόσια Διαβούλευση – Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης

Πληροφορείστε ότι τη Δευτέρα 04 Απριλίου 2022, άρχισε δημόσια διαβούλευση επί του προσχεδίου Διατάγματος με τίτλο «Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης», η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 19/04/2022.

Το υπό αναφορά προσχέδιο Γενικού Διατάγματος Εξαίρεσης αποσκοπεί στην απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης μικρής κλίμακας αναπτύξεων, έτσι ώστε η έκδοση της άδειας με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο να θεωρείται δοσμένη, υπό όρους και προϋποθέσεις, που περιλαμβάνονται στο Διάταγμα. Παράλληλα, με βάση το Νόμο θα υποβάλλεται προς την αρμόδια Αρχή, για σκοπούς ενημέρωσης της, το έντυπο Κοινοποίησης Εξαίρεσης από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής, το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του εν λόγω Διατάγματος.

Το προσχέδιο του Γενικού Διατάγματος Εξαίρεσης, μαζί με τα σχετικά Παραρτήματα, βρίσκονται στην ιστοσελίδα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3xfRILN,για σκοπούς δημόσιας διαβούλευσης, ώστε να διαμορφωθεί αναλόγως το τελικό προσχέδιο Διατάγματος.

Τυχόν σχόλια / εισηγήσεις επί του προσχεδίου Γενικού Διατάγματος Εξαίρεσης θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 19 Απριλίου 2022, είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, αποστέλλοντας μήνυμα.

  • στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cgeorgallidou@moi.gov.cy
  • στο τηλεομοιότυπο: 22806401