Υποχρεώσεις Κυρίων των Έργων και Μελετητών

Διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές

για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015)

Υποχρεώσεις Κυρίων των Έργων και Μελετητών

Καθήκοντα Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης

Μάρτιος 2017

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

Επιστολή ΤΕΕ

Συν. 1- Υποχρεώσεις Κυρίου του Έργου

Συν. 2 – Υποχρεώσεις Μελετητή

Συν. 3 – Καθήκοντα Συντονιστή Μελέτης

Συν. 4 – Καθήκοντα Συντονιστή Εκτέλεσης