Σεμινάριο ΕΤΕΚ – ΣΠΟΛΜΗΚ: Ψηλά Κτήρια – Ασφάλεια & Υγεία – Στάδια Μελέτης και Εκτέλεσης

Σεμινάριο ΕΤΕΚ – ΣΠΟΛΜΗΚ

Ψηλά Κτήρια – Ασφάλεια και Υγεία
Στάδια Μελέτης και Εκτέλεσης

Σάββατο, 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ,
Θησέως 9 – 11 Λευκωσία
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Τα ψηλά κτήρια αποτελούν την νέα τάση στον τομέα των κατασκευών στο νησί μας, η οποία αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τους κλάδους της μηχανικής που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Ομολογουμένως, συνδυάζουν αρκετά πλεονεκτήματα, όπως τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τη μέγιστη αξιοποίηση του προσφερόμενου χώρου, τεχνολογικές καινοτομίες, πολυτέλεια, ποιότητα και σε πολλές περιπτώσεις την απρόσκοπτη θέα για τους χρήστες τους. Παράλληλα, τα κτήρια αυτά παρουσιάζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες σε θέματα ασφάλειας και υγείας οι οποίες θα πρέπει να τύχουν ορθής διαχείρισης τόσο κατά το στάδιο της μελέτης και του σχεδιασμού, όσο και κατά τα στάδια της προσφοροδότησης, της κατασκευής, της χρήσης και
της συντήρησής τους.

Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση των Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών, Εργοληπτών και άλλων Επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα, καθώς και των εμπλεκόμενων Κυβερνητικών Φορέων και Δημοτικών Αρχών, για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και καλές πρακτικές για σημαντικά θέματα ασφάλειας και υγείας που αφορούν τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή ψηλών κτηρίων περιλαμβανομένης της πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς, Εργολήπτες, Συντονιστές για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα, Συμβούλους Παροχής Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης,
Λειτουργούς Ασφάλειας, Λειτουργούς Κυβερνητικών Υπηρεσιών και Δημοτικών Αρχών, άλλους Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα, καθώς και Ενδιαφερόμενους Πολίτες.

Οι παρουσιάσεις των Κύπριων εμπειρογνωμόνων και οι παρεμβάσεις θα γίνουν στην Ελληνική γλώσσα, ενώ οι παρουσιάσεις των ξένων εμπειρογνωμόνων στην Αγγλική.

Περισσότερες Πληροφορίες και Δήλωση Συμμετοχής