Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια – Κίνδυνος Πτώσης από Ύψος

Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων – Μάρτιος, Απρίλιος,
Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2018

1. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο του 2018, θα διεξάγει ειδική εκστρατεία επιθεωρήσεων των εργοταξίων για την αποφυγή ή/και αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου πτώσης από ύψος.

2. Η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις παραβάσεις που εντοπίζονται κατά τις επιθεωρήσεις των εργοταξίων, καθώς και το σημαντικό αριθμό σοβαρών ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε εργοτάξια που είχαν ως αιτία την πτώση από ύψος και τον ελλιπή συντονισμό των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

3. Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στα κατασκευαστικά έργα σε σχέση με την ανάγκη μείωσης των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στον τομέα αυτό.

4. Οι στόχοι της εκστρατείας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις διατάξεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας και ειδικά των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 και του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την Εκτέλεση Εργασιών σε Ύψος) Διατάγματος του 2012 για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών σε ύψος και για τον αποτελεσματικό συντονισμό των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια.

5. Για σκοπούς πληροφόρησης επισυνάπτονται, ως Συνημμένα 1 και 2, κατάλογοι των σημείων ελέγχου μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις για τα εργοτάξια μεγάλου μεγέθους και τα εργοτάξια μικρού μεγέθους, αντίστοιχα.

6. Επίσης, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ το έντυπο με τίτλο «Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα», στο οποίο περιγράφονται συνοπτικά οι βασικές πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015), καθώς και ενημερωτικά έντυπα για τις υποχρεώσεις του Κύριου του Έργου (ιδιοκτήτη) και του Μελετητή και τα καθήκοντα του Συντονιστή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (Συντονιστή Μελέτης) και του Συντονιστή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου (Συντονιστής Εκτέλεσης).

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους Λειτουργούς στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις morphanides@dli.mlsi.gov.cy, onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy ή/και στα τηλ. 22405660 / 22405614 / 22405676.

 

 Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας