Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών ενός (1) Μηχανικού για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου “Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)” της Επαρχίας Λεμεσού

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ) ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ενημερώνεστε ότι, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Τ.Α.Υ.), προκήρυξε στις 12 Ιουλίου 2016, τον πιο πάνω Διαγωνισμό, προϋπολογισμού €96.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και Διάρκεια Εκτέλεσης της Σύμβασης Σαράντα Οκτώ (48) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης.

 Τα Έγγραφα του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. Προθεσμία υποβολής των προσφορών καθορίστηκε η Τρίτη 02 Αυγούστου 2016 και ώρα 10:00