Δωρεάν Ηλεκτρονικό Σεμινάριο (Webinar) Εισαγωγή και Βασικές Πρόνοιες του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου για το Μηχανικό

Ηλεκτρονικό Σεμινάριο Περί Οδών και Οικοδομών Νόμος