Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας

Ακολουθεί επιστολή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης αναφορικά με τις Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας.

NewGeological Map 250k_08_02_2017


новый адрес blacksprut