Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας

Ακολουθεί έγγραφο από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, με αναφορά στις Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας.