ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας – Εκστρατεία επιθεωρήσεων για τη θερμική καταπόνηση σε υποστατικά και εργοτάξια (KMK/11)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

(Ιούλιος – Αύγουστος 2021) (KMK/11)

Τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα διεξαγάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων σε εργοτάξια και υποστατικά διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων όπου εκτελούνται υπαίθριες εργασίες και ενδέχεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες να είναι ιδιαίτερα αυξημένη η θερμική καταπόνηση των εργαζομένων.

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις βασικές πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, σε σχέση με την εφαρμογή προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που αφορούν την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων. Νοείται ότι, θα ελέγχεται παράλληλα και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της εν λόγω Νομοθεσίας για την αντιμετώπιση άλλων κινδύνων.

Για σκοπούς πληροφόρησης των σημείων ελέγχου μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις, υπάρχει ειδικός κατάλογος: Κατάλογος Σημεία Ελέγχου

Στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ είναι διαθέσιμος Σύντομος Οδηγός Κώδικα Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων, ο οποίος περιλαμβάνει τις βασικές πρόνοιες του Κώδικα και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και πρόληψης.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να αποτείνεστε στους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλ. 22405660 και 22405615 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση morphanides@dli.mlsi.gov.cy.

Περισσότερες πληροφορίες:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ (Ιούλιος – Αύγουστος 2021) (KMK/11)