Ανακοίνωση: Κοινό Έντυπο Γνωστοποίησης Εργοταξίου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) και Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών (ΣΕΕΕ)

Κοινό Έντυπο Γνωστοποίησης Εργοταξίου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) και Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών (ΣΕΕΕ)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (ΣΕΕΕ) ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους ότι έχει ετοιμαστεί κοινό έντυπο της εκ των προτέρων γνωστοποίησης εργοταξίου (ΤΕΕ-ΣΕΕΕ), το οποίο τίθεται σε άμεση εφαρμογή.

Η απόφαση για την υιοθέτηση ενός κοινού εντύπου της εκ των προτέρων γνωστοποίησης εργοταξίου έχει σκοπό τη μείωση του διοικητικού φόρτου εργασίας και διευκόλυνση των προσώπων (φυσικών και νομικών) που υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν ένα εργοτάξιο στο ΤΕΕ και στο ΣΕΕΕ με βάση τις σχετικές νομοθεσίες.

Η διαβίβαση του κοινού εντύπου της εκ των προτέρων γνωστοποίησης εργοταξίου (ΤΕΕ-ΣΕΕΕ), θα μπορεί να γίνεται με το χέρι, με ταχυδρομείο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιότυπο στα αρμόδια Επαρχιακά Γραφεία του ΤΕΕ και του ΣΕΕΕ της Επαρχίας όπου θα εκτελεστεί το έργο, όπως επεξηγείται και στις σχετικές οδηγίες στο έντυπο.

Οι εδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο ΤΕΕ-ΣΕΕΕ από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες του ΤΕΕ και του ΣΕΕΕ ή από τα αρμόδια Επαρχιακά Γραφεία του ΤΕΕ και του ΣΕΕΕ χωρίς την επιβάρυνση οποιουδήποτε τέλους.

Με την παρούσα Ανακοίνωση τα ισχύοντα μέχρι σήμερα έντυπα γνωστοποίησης εργοταξίου του ΤΕΕ και του ΣΕΕΕ καταργούνται.
Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλ. 22405660 / 22405676 για ΤΕΕ ή 22206313 / 22206306 για ΣΕΕΕ.

Ακολουθεί  αυτούσια ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας όπως επίσης και συνημμένο το έντυπο ΤΕΕ-ΣΕΕΕ.