Διάλεξη: Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα – Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας

Project Description

Εισηγήτρια Διάλεξης: Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Α’ Αντιπρόεδρος ΣΠΟΛΜΗΚ

Σύντομη Περιγραφή:
Παρά το γεγονός ότι ο δείκτης συχνότητας των ατυχημάτων (ο αριθμός των ατυχημάτων ανά 100,000 εργαζόμενους) στο τομέα των κατασκευών έχει μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, ο τομέας των κατασκευών συνεχίζει να είναι ένας τομέας υψηλού κινδύνου. Απαιτείται λοιπόν να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια με σκοπό τη μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικινδύνων συμβάντων στο τομέα των κατασκευών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη λήψη προληπτικής δράσης από όλους τους συντελεστές των έργων. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015), οι οποίοι έχουν αντικαταστήσει από το Δεκέμβριο του 2015 τους αντιστοίχους Κανονισμούς του 2002, καθορίζουν τις διαδικασίες πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων στα κατασκευαστικά έργα καθώς και τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας και για τη βελτίωση των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας στα εργοτάξια.

Η παρουσίαση επισυνάπτεται πιο κάτω:
Νέες-Πρόνοιες-Κ.Δ.Π.410.2015

 

Leave a reply

Χρυσοί Χορηγοί 31ης Γενικής (Εκλογικής) Συνέλευσης ΣΠΟΛΜΗΚ

Χορηγοί - Συνέδριο Σκυροδέματος

Χρυσοί Χορηγοί 30ης Γενικής Συνέλευσης ΣΠΟΛΜΗΚ

Χορηγοί - 8ο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά έργα

Back to Top