ΤΑΥ 12/2016 Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών ενός(1) Πολιτικού Μηχανικού για την επίβλεψη έργων στο “Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Σολέας”

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ “ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΟΛΕΑΣ” (ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΥ 12/2016)

Ενημερώνεστε ότι, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Τ.Α.Υ.), προκήρυξε στις 26 Απριλίου 2016, τον πιο πάνω Διαγωνισμό, προϋπολογισμού €70.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και Διάρκεια Εκτέλεσης της Σύμβασης Είκοσι οκτώ (28) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης.

Τα Έγγραφα του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. Προθεσμία υποβολής των προσφορών καθορίστηκε η Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 10:00.