Σεμινάριο ΑνΑΔ “Αποτελεσματική Αλληλογραφία στα Συμβόλαια Κατασκευαστικών Έργων Ιδιωτικού Τομέα”, 25-26/09/2018

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΣΠΟΛΜΗΚ διοργανώνει το εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα:

“Αποτελεσματική Αλληλογραφία στα Συμβόλαια Κατασκευαστικών Έργων Ιδιωτικού Τομέα”

Ημερομηνία: 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2018

Ώρα:  09:00 – 17:30

Τόπος: Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ – Οδός Κερβέρου 8, 1016 στην εντός των τειχών Λευκωσία

Εκπαιδευτής: κ. Ανδρέας Σφήκας

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες :

• θα είναι πλήρως ενήμεροι ως προς τις περιπτώσεις, συνθήκες, συμβάντα και γεγονότα για τα οποία πρέπει να ετοιμάζονται επιστολές, ειδοποιήσεις, προειδοποιήσεις και αιτήματα
• θα γνωρίζουν ποιες πληροφορίες και στοιχεία πρέπει να παρατίθενται σε κάθε επιστολή/ ειδοποίηση/ προειδοποίηση/ αίτημα για να θεωρείται πλήρης, να εξυπηρετεί το στόχο της και να ικανοποιούνται οι πρόνοιες των Συμβολαίων Μ.Ε.Δ.Σ.Κ. Ε1(Α), Ε2(Α) και Ε3(Α)
• θα εξοικειωθούν γενικότερα με τις πρόνοιες των Συμβολαίων Μ.Ε.Δ.Σ.Κ. Ε1(Α), Ε2(Α) και Ε3(Α) μέσα από την εκμάθηση των υποχρεώσεων των εμπλεκομένων μερών σε ότι αφορά τη συμβατική αλληλογραφία.

Περισσότερες πληροφορίες και τα έντυπα συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα αρχεία:

Οι εταιρίες που είναι δικαιούχες της επιχορήγησης ΑνΑΔ, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο 6ΠΕ και ΚΕ2.