Προκήρυξη Φωτογραφικού Διαγωνισμού ΣΠΟΛΜΗΚ – «Έργα Θαλάσσιας και Παράκτιας Μηχανικής της Κύπρου»

Π ρ ο κ ή ρ υ ξ η  Φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ο ύ  Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ  

«Έργα  Θαλάσσιας  και  Παράκτιας  Μηχανικής  της  Κύπρου»


Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) και συγκεκριμένα το Επαρχιακό Τμήμα Λευκωσίας- Κερύνειας, προκηρύσσει Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα: «Έργα Θαλάσσιας και Παράκτιας Μηχανικής της Κύπρου».

Οι ακτές μας είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος και ένα αυτόνομο δυναμικό περιβάλλον που πρέπει να προστατεύεται με σεβασμό από τον άνθρωπο.

Η παράκτια ζώνη της Κύπρου εμφανίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα διάβρωσης τα τελευταία χρόνια. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερα σημαντική είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση και η προσφορά των Μηχανικών που ασχολούνται με τον κλάδο της Θαλάσσιας και Παράκτιας Μηχανικής για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Σημαντικά έργα που έγιναν στην θαλάσσια και παράκτια περιοχή της Κύπρου συνέβαλαν στην αποκατάστασή τους, με γνώμονα ότι μέρος αυτού του πολύπλοκου παράκτιου συστήματος τόσο το περιβάλλον αλλά και ο άνθρωπος.

Μέσα από το Διαγωνισμό αυτό γίνεται προσπάθεια προβολής των έργων που βρίσκονται στον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο της Κύπρου αλλά και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία των ακτών.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητήριου Κύπρου (ΕΤΕΚ), της Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) και της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου (ΦΕΚ).

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για όλα τα πρόσωπα (ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους, μαθητές, φοιτητές, κ.λ.π.).

Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2021 (12 το μεσημέρι)

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Προκήρυξη Φωτογραφικού Διαγωνισμού


Διευκρινιστικές Απαντήσεις σε Ερωτήματα Συμμετεχόντων

Ερώτηση 1: Στην προκήρυξη αναφέρεται ότι: « Οι φωτογραφίες θα πρέπει να μην έχουν τύχει αλλοιώσεων με λογισμικά προγράμματα (π.χ. Photoshop ή άλλα συναφή)». Τι ακριβώς εννοούμε με τη ‘μη αλλοίωση’;

Απάντηση 1: Οι αλλοιώσεις που δεν επιτρέπονται είναι η αφαίρεση ή η πρόσθεση αντικειμένων στη φωτογραφία συμπεριλαμβανομένου αντικατάστασης ουρανού. Γενικά δεν επιτρέπεται η αλλοίωση της πραγματικότητας. Οι διορθώσεις που μπορούν να γίνουν είναι στο brightness, contrast και στο white balance.

Ερώτηση 2: Σχετικά με τον διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο “Έργα θαλάσσιας και παράκτιας μηχανικής της Κύπρου”, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής φωτογραφιών ηλεκτρονικά, π.χ. με email? Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να συμμετάσχει αλλά βρίσκεται εκτός Κύπρου πως μπορεί να συμμετάσχει?

Απάντηση 2: Είναι δυνατό να συμμετέχετε από το εξωτερικό, νοουμένου ότι θα μας προωθήσετε όλα τα έντυπα που απαιτούνται στο info@spolmik.org σε ένα zip file, αναγράφοντας έξω από το αρχείο τον εξαψήφιο αριθμό συμμετέχοντα (δικής σας επιλογής). Μοναδική προϋπόθεση είναι ότι οι φωτογραφίες που θα σταλούν, να έχουν ληφθεί από την παράκτια περιοχή της Κύπρου.

Ενημερωτικά, οι φακέλοι θα ετοιμαστούν από το προσωπικό του Συλλόγου και θα τηρηθούν οι διαδικασίες για διαφάνεια.

Ερώτηση 3: Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, θα ήθελα να ρωτήσω εάν η συμμετοχή μπορεί να γίνει για ομάδα μαθητών, παρά ατομικά.

Απάντηση 3: Δίνεται η δυνατότητα ομαδικής συμμετοχής, νοουμένου ότι θα υπάρχει ένας επικεφαλής της ομάδας. Ξεκαθαρίζεται ότι σε περίπτωση βράβευσης, τα άτομα που ήταν μέρος της ομάδας θα μοιραστούν το βραβείο μεταξύ τους.

Ερώτηση 4: Υπάρχει δυνατότητα για συμμετοχή στο διαγωνισμό με φωτογραφία που έχει ληφθεί από drone;

Απάντηση 4: Ναι, μπορεί κάποιος αν επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό με φωτογραφία που έχει ληφθεί από drone.