Αναθερωμένη Εγκύκλιο του Διευθυντή ΤΠΟ για υποβολή πολεοδομικής αίτησης με προσκόμιση Πιστοποιητικού Εξωτερικής Οριοθέτησης

Αναθερωμένη Εγκύκλιος του Διευθυντή ΤΠΟ για υποβολή πολεοδομικής αίτησης με προσκόμιση Πιστοποιητικού Εξωτερικής Οριοθέτησης.