ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΠΟΛΜΗΚ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ. 20.2.1.10/21/258

                                                                                                                                        20 Σεπτεμβρίου 2021              

Έντιμο
Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων    
κ. Γιάννη Καρούσο         
Λευκωσία

           Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
                    ( Minister@mcw.gov.cy )

Αγαπητέ κ. Υπουργέ

Θέμα: Αναθέσεις Μελετών και Έργων Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα – Προκήρυξη του κτιρίου των κεντρικών γραφείων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στην Αγλαντζιά με την μέθοδο της Μελέτης-Κατασκευής (Design & Build).

Ως Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου θα θέλαμε να επαναλάβουμε την πάγια θέση μας ότι τα έργα του Δημοσίου θα πρέπει να μελετιούνται και να κατασκευάζονται με ιδιαίτερη ευαισθησία, προσοχή και στη βάση σύγχρονων και διεθνώς αναγνωρισμένων μεθόδων που να διασφαλίζουν την ποιότητα και την οικονομία. Τα δημόσια έργα μεγάλης σημασίας για το αστικό περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα, κτίζονται μια φορά και παραμένουν έργα παρακαταθήκης στις επόμενες γενιές και αποτελούν κληρονομιά του τόπου μας. Η Διοίκηση θα πρέπει να προχωρά με προκηρύξεις διαγωνισμών για δημόσια έργα που να προάγουν τη διαφάνεια και τη συμμετοχικότητα, ενώ να προσφέρουν την ευκαιρία στους νέους επιστήμονες και μηχανικούς της Κύπρου να συμμετέχουν στη διαδικασία υλοποίησης των έργων αυτών, μέσω του υγιούς ανταγωνισμού και των ίσων ευκαιριών.

Η πρόοδος του τόπου αυτού και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας υλοποίησης των κατασκευαστικών έργων στηρίζεται σε μια κοινωνία που θέλει να χαρακτηρίζεται σωστή και να υπηρετεί διαδικασίες με διαφάνεια και συγχρόνως ποιότητα στο δομημένο περιβάλλον και οικονομική ευχέρεια. Αυτή η κοινωνία, θα πρέπει να αφουγκραστεί τις ανησυχίες των ακαδημαϊκών, των μηχανικών και τα παραδείγματα των προηγούμενων διαγωνισμών για να μπορέσει να υιοθετήσει μια σύγχρονη ποιοτική αρχιτεκτονική με όλες τις ανέσεις που προδιαγράφονται και να έχει τα σωστά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να καταλήξουμε στο ότι η επιλογή της κατάλληλης για την κάθε περίπτωση, μεθόδου υλοποίησης αναπτυξιακών έργων καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του σχεδιασμού και της κατασκευής, ενώ η οικονομική διάσταση της μεθόδου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το δημόσιο συμφέρον. Το κάθε έργο πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά και να γίνεται συγκεκριμένη μελέτη που να περιλαμβάνει τα

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των προτεινόμενων μέθοδών υλοποίησης και χρηματοδότησης και ακολούθως να παρθεί απόφαση, για να διευκολύνει το κράτος να προβεί σε έγκαιρο και σωστό προγραμματισμό.

Με βάση τα πιο πάνω, σημειώνουμε τη διαφωνία μας με την πρόσφατη προκήρυξη του κτιρίου των κεντρικών γραφείων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στην Αγλαντζιά με την μέθοδο της Μελέτης-Κατασκευής (Design & Build). Ως εκ τούτου, για το συγκεκριμένο έργο στηρίζουμε το περιεχόμενο του Δελτίου Τύπου των Ακαδημαϊκών, ΕΤΕΚ και ΣΑΚ ημερομηνίας 06/09/2021 με τίτλο «Ειδικοί καλούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να ακυρώσει διαγωνισμούς δημοσίων κτιρίων», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουμε για εύκολη αναφορά σας.

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Θεοδότου                                                                                                                                                        
Πρόεδρος                                                                                                                                                                          

Βαρνάβας Λάμπρου
Γενικός Γραμματέας

Κοινοποίηση:

  1. Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Αντώνη Κουτσούλλη
    (info@pwd.mcw.gov.cy   & director@pwd.mcw.gov.cy )
  2. Πρόεδρο ΕΤΕΚ, κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντή (president@etek.org.cy )
  3. Πρόεδρο ΣΑΚ, κ. Χρίστο Χριστοδούλου
    (info@architecture.org.cy & christos@simpraxis.com )