Επιστολή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

Πιο κάτω θα βρείτε Επιστολή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας με θέματα:
‘Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα’
‘Διαβούλευση με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την έκδοση Πολεοδομικών Αδειών – Αδειών Οικοδομής΄

Η επιστολή περιλαμβάνει συνδέσεις σε:

  • επικαιροποιημένο πληροφοριακό υλικό και όρους που εφαρμόζονται σε Πολεοδομικές Άδειες ή/και Άδειες Οικοδομής,
  • νέα και αναθεωρημένα έντυπα που πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες Αρχές μαζί με την αίτηση για την έκδοση Πολεοδομικής Άδειας ή/και Άδειας Οικοδομής, και
  • αναθεωρημένα έντυπα που πρέπει να υποβάλλονται στα αρμόδια Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας μαζί με την εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: Επιστολή