Επιστολή ΣΠΟΛΜΗΚ αναφορικά με την Μη Συμπερίληψη του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Τίτλου Πολιτικής Μηχανικής σε Προκηρύξεις Θέσεων Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου του Τμήματος Πολεοδο-μίας και Οικήσεως.’’

Την Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021, στάλθηκε επιστολή προς τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, αναφορικά με την ‘‘Μη Συμπερίληψη του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Τίτλου Πολιτικής Μηχανικής σε Προκηρύξεις Θέσεων Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.’’

Για την Επιστολή, πατήστε εδώ.