Εκστρατεία Επιθεωρήσεων για τη Θερμική Καταπόνηση σε Υποστατικά και Εργοτάξια

Ακολουθεί ανακοίνωση από το Τμήμα Επιθεώρησς Εργασίας αναφορικά με την Εκστρατεία Επιθεωρήσεων για τη Θερμική Καταπόνηση σε Υποστατικά και Εργοτάξια (Ιούλιος και Αύγουστος 2022).