Εκπαιδευτικό Σεμινάριο – «Εφαρμογή των Εναρμονισμένων Ευρωπαΐκών Προτύπων και του Κανονισμού Δομικών Προΐόντων 305/2011/ΕΕ στον κατασκευαστικό τομέα»

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) διοργανώνει
Διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο , με θέμα:

«Εφαρμογή των Εναρμονισμένων Ευρωπαΐκών Προτύπων
και του Κανονισμού 
Δομικών Προΐόντων 305/2011/ΕΕ στον κατασκευαστικό τομέα»
17 και 24 Νοεμβρίου 2022 | Ξενοδοχείο ΣΕΜΕΛΗ στη Λευκωσία

________

Από την 1η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το ακρωνύμιο CPR– Construction Products Regulation). O Ευρωπαϊκός Κανονισμός «(EE) αρ. 305/2011» αφορά στη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας των δομικών προϊόντων και στη χρήση σήματος “CE”.Με βάση τον Κανονισμό, εκδίδονται εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα με σκοπό τη συμμόρφωση, ως προς τις καθοριζόμενες από αυτά απαιτήσεις, των παραγόμενων προϊόντων. Θέτοντας τη σήμανση CE οι κατασκευαστές υποδηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση του δομικού προϊόντος προς τη δηλωθείσα επίδοση, καθώς και για τη συμμόρφωση προς όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού. Για κάθε δομικό προϊόν που διέπεται από εναρμονισμένο πρότυπο ή για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση, η σήμανση CE είναι η μόνη σήμανση που βεβαιώνει τη συμφωνία του δομικού προϊόντος με τη δηλωθείσα επίδοση σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, που διέπονται από το εν λόγω εναρμονισμένο πρότυπο ή από την ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: Διευθυντές και Υπεύθυνους Τμημάτων εταιρειών δομικών υλικών, Αρχιτέκτονες, Πολίτικους Μηχανικούς, Εργοληπτικές Εταιρείες (Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα) και Λατομεία, Συμβούλους-Επιβλέποντες Μηχανικούς)

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: https://bit.ly/3VUGTsz