ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – Προσχέδιο Κώδικα Πρακτικής για Προστασία των Προσώπων στην Εργασία κατά τη Διάρκεια Επεισοδίων Σκόνης (ΚΠΑΣΣ/13)

Για σκοπούς παροχής πρακτικής καθοδήγησης προς τις επιχειρήσεις, τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και τους εργαζομένους, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει ετοιμάσει και θέτει σε δημόσια διαβούλευση Προσχέδιο Κώδικα Πρακτικής για Προστασία των Προσώπων στην Εργασία κατά τη Διάρκεια Επεισοδίων Σκόνης. https://bit.ly/3Pdkwel )

Τυχόν σχόλια ή παρατηρήσεις επί του κειμένου του προσχεδίου μπορούν να αποσταλούν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022, μέσω:

• ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλ. διεύθυνση info@dli.mlsi.gov.cy και με κοινοποίηση στη διεύθυνση ckizas@dli.mlsi.gov.cy
• κανονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, T.Θ. 24855, 1304 Λευκωσία

Για τυχόν διευκρινίσεις ή άλλη πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κ. Χρίστο Κίζα στα τηλ. 22405674 / 623.