Γνωστοποίηση αναθεώρησης του Εθνικού Προσαρτήματος του αντισεισμικού Ευρωκώδικα 8-Μέρος 3, για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κτηρίων και επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτήρια.

Αναφορικά με τα πιο πάνω, σημειώνεται ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) έχει προχωρήσει στη γνωστοποίηση της αναθεώρησης του Εθνικού Προσαρτήματος του Μέρους 3 του αντισεισμικού Ευρωκώδικα 8 (CYS EN 1998-3:2005+AC:2013), για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κτηρίων και επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτήρια.

Το έγγραφο «Πλαίσιο Εφαρμογής των Ευρωκωδίκων για επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές – Έκδοση Οκτώβριος 2020», στο οποίο δίδονται τιμές για τη σεισμική επιτάχυνση εδάφους ανάλογα με την περίοδο αδειοδότησης της οικοδομής (πριν και μετά την 01/01/2012) για τις τέσσερις περιόδους επαναφοράς σεισμικής δράσης, αποτελεί μέρος του Εθνικού προσαρτήματος

Επισυνάπτονται η γνωστοποίηση της αναθεώρησης του εθνικού προσαρτήματος (Κ.Δ.Π. 528/2020), καθώς και το Εθνικό Προσάρτημα (CYS EN 1998-3:2005+AC:2013) στην αγγλική και ελληνική του έκδοση, για ενημέρωσή σας.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ_CYS EN

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Cyprus National Annex to CYS EN