Εγκύκλιος 02/21 ΕΤΕΚ – Αναθεώρηση του Εθνικού Προσαρτήματος του αντισεισμικού Ευρωκώδικα 8-Μέρος 3

Σας ενημερώνουμε για την Εγκύκλιο 02/21 του ΕΤΕΚ, αναφορικά με την «Αναθεώρηση του Εθνικού Προσαρτήματος του αντισεισμικού Ευρωκώδικα 8-Μέρος 3 για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κτηρίων και επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές»

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.etek.org.cy/el/news-details/fff