“Το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας” – Ειδικό Διάταγμα Ανάπτυξης του 2020

Στον πιο κάτω σύνδεσμο, θα βρείτε το Ειδικό Διάταγμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών σε ότι αφορά “Το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας” (Υφιστάμενες μονάδες αιγοπροβατοτροφίας):
Ειδικό Διάταγμα Ανάπτυξης