«Το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας» – Ειδικό Διάταγμα Ανάπτυξης του 2020

Στον πιο κάτω σύνδεσμο, θα βρείτε το Ειδικό Διάταγμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών σε ότι αφορά «Το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας» (Υφιστάμενες μονάδες αιγοπροβατοτροφίας):
Ειδικό Διάταγμα Ανάπτυξης