Διαδικτυακό Σεμινάριο Επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ – Ανάλυση/Επεξήγηση των Όρων των Αναθεωρημένων Συμβολαίων και Υποσυμβολαίων της ΜΕΔΣΚ Λτδ

Η εταιρεία Covenant Construction Contract Consultants Ltd διοργανώνει
το Επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ Σεμινάριο με θέμα:

Ανάλυση/Επεξήγηση των Όρων των Αναθεωρημένων Συμβολαίων
και Υποσυμβολαίων της ΜΕΔΣΚ Λτδ

(Διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Teams σε 6 ενότητες 
4 ώρες η κάθε ενότητα από τις 14:00 – 18:00μ.μ.)
__________

Ανάγκες και στόχοι που εξυπηρετούνται από την κατάρτιση στο Σεμινάριο
Είναι σπουδαίο για οποιαδήποτε Μέρη συμμετέχουν σε οποιανδήποτε σημαντική οικονομική συναλλαγή, να πραγματοποιούν μεταξύ τους γραπτές συμφωνίες. Τούτο αποτελεί αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα στα κατασκευαστικά Έργα τα οποία, ένεκα της πολύπλοκης φύσης τους, απαιτούν τη συνεργασία πολλών συντελεστών σε διάφορα επίπεδα και ρόλους. Τα συμβόλαια στα κατασκευαστικά Έργα αναλύουν τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις των Μερών καθώς και άλλων συντελεστών και καθορίζουν τον τρόπο κατανομής των ευθυνών μεταξύ τους στο Έργο. Από το 1996, ο ιδιωτικός τομέας της Κυπριακής Οικοδομικής Βιομηχανίας εξυπηρετείται από Δομικά Συμβόλαια (Κύρια Συμβόλαια/ Συμβόλαια Διορισμένων Υπεργολάβων και Προμηθευτών) τα οποία συνέταξε ο Άντης Χριστοφορίδης BSc(QS),FRICS,MCIArb εκ μέρους της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου Λτδ (ΜΕΔΣΚ Λτδ). Πρόσφατα, η ΜΕΔΣΚ Λτδ ανέθεσε στον Άντη Χριστοφορίδη την αναθεώρηση και επέκταση των εν λόγω Συμβολαίων. Ως εκ τούτου εγείρεται η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των διαφόρων συντελεστών που μετέχουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στις συγκεκριμένες συμφωνίες έτσι ώστε να ανταποκρίνονται άρτια και έγκαιρα απέναντι στις υποχρεώσεις τους. Οι εν λόγω υποχρεώσεις αφορούν μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους συντελεστές:

1.Συμβαλλόμενα Μέρη
(α) Εργοδότες (ιδιοκτήτες Έργων και Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί).
(β) Εργολάβοι.
(γ) Διορισμένοι Υπεργολάβοι και Προμηθευτές.
(δ) Εσωτερικοί Υπεργολάβοι.

2.Σύμβουλοι Εργοδοτών και Εργολάβων
(α) Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρομηχανολόγοι Μηχανικοί, Επιμετρητές
Ποσοτήτων κλπ.
(β) Νομικοί Σύμβουλοι

Σημειώνεται ότι το ίδιο Σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδοχικά σε δύο σειρές με 6 ενότητες κάθε φορά – 4 ώρες / ενότητα από τις 14:00 -18:00μμ)

1η Σειρά
Ημερομηνίες: (Τρίτη) 12/04/2022, 19/04/2022, 26/04/2022, 03/05/2022, 10/05/2022 17/05/2022   Περισσότερες πληροφορίες

2η Σειρά:
Ημερομηνίες: (Πέμπτη) 14/04/2022, 21/04/2022, 28/04/2022, 05/05/2022, 12/05/2022, 19/05/2022 
Περισσότερες πληροφορίες

Αντίτιμο συμμετοχής: € 500 +ΦΠΑ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ Κύπρου. Το ύψος της επιχορήγησης αναμένεται να είναι €400 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Καθαρό αντίτιμο για κάθε συμμετέχοντα: €164+ΦΠΑ